Generelle forretningsbetingelser

Oplysninger


Ved køb af billet indgås udelukkende aftale om adgang til arrangementet mellem billettens indehaver (kunden) og SG Flensburg-Handewitt Bundesliga GmbH & Co. KG, Schiffbrücke 66 i D-24939 Flensburg (i det følgende kaldet arrangøren). For dette retsforhold gælder arrangørens egne generelle forretningsbetingelser for billetter (GFBB), som gælder ved siden af de generelle forretningsbetingelser (GFB) for CTS EVENTIM Sports GmbH's online-bestillingssystem. Ved at indgå aftalen accepterer kunden arrangørens GFB og GFBB.

CTS EVENTIM Sports GmbH formidler kun aftalen om arrangementet på vegne af arrangøren, medmindre CTS EVENTIM Sports GmbH i enkelte tilfælde selv optræder som arrangør. Med sin bestilling af billetter pålægger kunden CTS EVENTIM Sports GmbH at ekspedere billetkøbet inklusive forsendelse.

Generelle forretningsbetingelser for online-bestillingssystem tilhørende CTS EVENTIM Sports GmbH
Generelle forretningsbetingelser for SG Flensburg-Handewitt Bundesliga GmbH & Co. KG

Generelle forretningsbetingelser for online-bestillingssystem tilhørende CTS EVENTIM Sports GmbH


I. Gyldighedsområde

For samtlige ordrer, som vi modtager vedrørende levering af billetter, gælder i forholdet til CTS EVENTIM Sports GmbH udelukkende nedenstående generelle forretningsbetingelser.

II. Indgåelse af aftale

1. Tilbuddet om indgåelse af en aftale udgår fra kunden, så snart han har afsluttet bestillingsproceduren ved at booke den eller de billetter, han ønsker. Ved fremsendelse af online-bekræftelsen fra CTS EVENTIM Sports GmbH til kunden indgås en aftale mellem kunden og den aktuelle aftalepartner (arrangøren eller CTS EVENTIM Sports GmbH).

2. Det garanteres ikke, at dataene på CTS EVENTIM Sports GmbH's website er korrekte.

3. CTS EVENTIM Sports GmbH har ret til at annullere en bestilling fra Kunden, som er bekræftet online i overensstemmelse med pkt. II 1 (ensidig fortrydelsesret), hvis kunden ikke overholder specifikke betingelser, der stilles fra arrangørens eller CTS EVENTIM Sports GmbH's side, som der henvises til i forbindelse med forsalget, eller forsøger at omgå disse (f.eks. ikke overholder et begrænset antal billetter pr. kunde, videresalgsforbud, omgåelsesforsøg ved at logge ind med og benytte flere brugerprofiler etc.). Annullering kan også ske alene ved kreditering af allerede betalte beløb.

III. Prissammensætning og betalingsmetoder

1. Prisen for en billet kan være højere end den, der er trykt på billetten (jf.. pkt. 2 nedenfor). Der kan betales med kreditkort (VISA, MasterCard, American Express), via SEPA eller via giropay. Den lovbestemte omsætningsafgift er indeholdt i prisen.

2. Ved internetbestilling opkræves ekspeditionsgebyrer samt porto- og forsendelsesomkostninger, som kan variere afhængigt af, hvilket arrangement det drejer sig om. Disse gebyrer vises i indkøbskurven, og derudover tillægges ingen yderligere, ikke angivne omkostninger.

3. Betaling med VISA og MasterCard sker via CTS EVENTIM Nederland B.V., Postbus 69507, 1060 CN Amsterdam, Holland, et datterselskab af CTS EVENTIM AG & Co. KGaA.

IV. Ingen forbrugerfortrydelsesret

Forbrugeren har ingen fortrydelsesret i forbindelse med aftaler om tjenesteydelser inden for indkvartering til andre formål end beboelse, omsætning af varer, automobiludlejning, levering af mad og drikke samt til andre tjenesteydelser i sammenhæng med fritidsaktiviteter, hvis der i aftalen er fastsat et bestemt tidspunkt eller tidsrum til levering af ydelsen (§ 312g, stk. 2, 2. punktum, nr. 9 i BGB). Det vil sige, at for så vidt CTS EVENTIM Sports GmbH tilbyder tjenesteydelser inden for området fritidsarrangementer på arrangørens vegne, har forbrugeren ingen fortrydelsesret. Hver billetbestilling er dermed bindende umiddelbart efter, at CTS EVENTIM Sports GmbH har bekræftet den på vegne af arrangøren, og forpligter til aftagelse og betaling af de bestilte billetter.

V. Billetreservation

Hvis bestillingen foretages få dage før det pågældende arrangement, tilsendes billetterne ikke. Hvis arrangøren tilbyder mulighed for "reservation", vil billetterne blive reserveret til personlig afhentning der, hvor arrangementet afholdes. Oplysninger om sted og dato for mulig afhentning fremgår af oplysningerne i online-billetshoppen.

VI. Begrænset erstatningsansvar, udelukkelse af fortrydelsesret ved forsømmelser af bestemte forpligtelser

1. CTS EVENTIM Sports GmbH' ansvar er i alle tilfælde ubegrænset efter produktansvarsloven for skader, som er forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed, ved svigagtig fortielse af mangler samt for skader på liv, legeme eller helbred. Også ansvaret for skader som følge af garantibrud er ubegrænset.

2. Ved forsømmelse af væsentlige aftaleforpligtelser (såk. kardinalpligter), som kun skyldes simpel uagtsomhed, er CTS EVENTIM Sports GmbH's ansvar begrænset til erstatning af den forudsebare, aftaletypiske skade.

3. Ud over de i stk. 1 og 2 nævnte tilfælde hæfter CTS EVENTIM Sports GmbH ikke for skader, som skyldes simpel uagtsomhed.

4. Kunden kan ikke ophæve aftalen på grund af en fejl, som arrangøren eller CTS EVENTIM Sports GmbH ikke har indflydelse på, og som ikke består i en mangel ved varen.

5. Hvor CTS EVENTIM Sports GmbH's ansvar ifølge ovenstående bestemmelser er udelukket eller begrænset, gælder dette også for virksomhedens medhjælpere.

VII. Afsluttende bestemmelser

1. Tysk ret er eneste gældende ret for aftalen.

2. Eneste opfyldelsessted for levering, ydelse og betaling er Hamburg, såfremt kunden er erhvervsdrivende i § 14 BGB's forstand.

3. Hvis kunden er erhvervsdrivende, er Hamburg eneste værneting (også internationalt) for alle tvister, som umiddelbart eller middelbart opstår som følge af aftaleforholdet. Ved grænseoverskridende aftaler gælder det også for ikke erhvervsdrivende. CTS EVENTIM Sports GmbH forbeholder sig ret til også at indbringe tvister for en hvilken som helst anden internationalt kompetent domstol.

4.Europa-Kommissionen har siden den 15.02.2016 her stillet en platform til rådighed for bilæggelse af tvister online. Vores e-mailadresse er info@eventimsports.de.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse.

CTS EVENTIM Sports GmbH does neither commit itself nor is obliged to use alternative dispute resolution entities to resolve disputes with consumers.

Sidst revideret: januar 2017


til toppen


SG Flensburg-Handewitt's generelle forretningsbetingelser for billetsalg

For erhvervelse og benyttelser af billetterne til SG Flensburg-Handewitt (i det følgende kaldet "Foreningen") arrangementer samt adgang til stadion gælder nedenstående generelle forretningsbetingelser for billetsalg ("GFBB") samt Foreningens stadionreglement, som udtrykkeligt indgår i disse GFBB. Ved at købe eller benytte en billet accepterer den pågældende køber eller indehaver disse GFBB.

1. Billetbestilling
Billetter til de håndboldkampe, der arrangeres af Foreningen, kan principielt kun bestilles hos Foreningen eller hos Foreningens autoriserede forsalgssteder.

Bestillinger kan efterfølgende hverken ændres eller annulleres. Først, når billetten afsendes/udleveres til kunden, accepteres kundens købstilbud af Foreningen.

2. Betalingsmetoder
Billetpriserne fremgår af Foreningens aktuelle prislister. Bestillinger effektueres principielt mod kontant forudbetaling (kreditkort, EC-kort, direkte debitering, overførsel eller kontanter).

Hvis det alligevel sker, at de bestilte billetter leveres, før hele prisen er betalt, forbliver de billetter, som kunden har fået tilsendt, Foreningens ejendom, indtil de er betalt fuldt ud. Fakturabeløbet skal betales inden for betalingsfristen. Hvis betaling ikke sker inden for fristen, eller der ikke er tilstrækkelig kreditkort- eller kontodækning, er Foreningen berettiget til uden erstatning at slette bestillingen eller spærre de pågældende billetter elektronisk. Foreningen forbeholder sig i så fald udtrykkeligt ret til at kræve skadeserstatning.

For Foreningens autoriserede forsalgssteder kan der træffes afvigende bestemmelser.

3. Billetvalg
Hvis kunden ikke har bestemt andet, er Foreningen berettiget til at tildele kunden billetter i kategoren lige over eller lige under den ønskede kategori og/eller at begrænse antallet af billetter uden først at underrette kunden.
4. Fremsendelse af billetter
Fremsendelse af billetter sker for kundens regning og risiko, medmindre der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt fra Foreningens side eller dennes bemyndigede. Foreningen vælger transportvirksomhed.
5. Reklamationer
Køber er forpligtet til at kontrollere, at antal, pris, dato, arrangement og afholdelsessted er korrekte,når han modtager billetterne. Reklamation over forkerte billetter skal ske skriftligt pr. e-mail eller pr. post til de kontaktadresser, der er angivet under punkt 10, straks (inden for tre arbejdsdage) efter, at billetterne er ankommet hos kunden. Bestemmende for overholdelse af reklamationsfristen er poststemplet eller e-mailens transmissionsprotokol. Efter reklamationsfristens udløb har kunden ikke krav på annullering eller nybestilling af billetten.
6. Annullering/refundering af billetterne
Ombytning af billetterne er principielt udelukket. Mistede eller ødelagte billetter erstattes eller refunderes ikke. Tilbagetagelse af billetterne eller refundering af entre pr. kulance afgøres frit af Foreningen i hvert enkelt tilfælde. Hvis tidspunkt eller sted for arrangementet ændres, har kunden ikke krav på refundering af entreen. Det samme gælder, hvis en kamp afbrydes. Billetterne bevarer i alle tilfælde deres gyldighed.

Hvis et arrangement bliver aflyst, får billetindehaveren billetprisen refunderet mod tilbagelevering af den originale billet til det forsalgssted, hvor billetten er købt. Ekspeditions-. og forsendelsesgebyrer tilbagebetales ikke.

7. Videregivelse af billetterne
For at undgå voldshandlinger og lovovertrædelser i forbindelse med stadionbesøget, for at håndhæve de forbud, der gælder på stadion, for at forhindre videresalg af billetter til forhøjede priser og for at adskille tilhængere af de mandskaber, som spiler mod hinanden, er det i Foreningens og tilskuernes sikkerheds interesse, at videregivelse af billetter begrænses.

Billetter sælges derfor udelukkende til privat benyttelse. Det forbydes i særdeleshed billetindehaveren

  • at sætte billetter til salg hos internetauktionshuse;
  • at afhænde billetter erhvervsmæssigt og/eller kommercielt uden Foreningens udtrykkelige, skriftlige godkendelse;
  • privat at afhænde billetterne til en højere pris end den, der er angivet på billetterne;
  • at videregive billetter til personer, som af sikkerhedsgrunde er udelukket fra at overvære håndboldkampe;
  • at videregive billetter til tilhængere af gæsteforeninger, hvis købers relation til gæstemandskabet er eller burde have været køber bekendt;
  • uden Foreningens udtrykkelige, skriftlige godkendelse at videregive eller benytte billetter til reklame- eller markedsføringsformål, som bonus, reklamegave, gevinst eller som en del af en ikke autoriseret hospitality- eller rejsepakke.
Hvis billetten videregives, er kunden forpligtet til på Foreningens forlangende at opgive den nye billetindehavers navn, adresse og fødselsdato.

Hvis en billet anvendes til ovennævnte ikke tilladte formål, eller hvis billetindehaveren på anden vis handler i strid med disse GFBB, bliver billetten ugyldig. Foreningen er i så fald berettiget til - også elektronisk - at spærre billetten og uden kompensation at nægte billetindehaveren adgang til stadion eller bortvise ham fra stadion..

For hver overtrædelse af ovennævnte forbud kan Foreningen desuden forlange, at kunden betaler en konventionalbod på op til 2.500 euro. Yderligere skadeserstatningskrav berøres ikke heraf. Endvidere forbeholder Foreningen sig ret til at udelukke personer, som overtræder disse forbud, fra for fremtiden at købe billetter, til at udstede stadionforbud mod dem og/eller foretage yderligere civil- og/eller strafferetlige skridt imod dem.

8. Ret til eget billede
Alle billetindehavere indvilger uigenkaldeligt i vederlagsfri anvendelse af deres billeder og deres stemme til alle nuværende og fremtidige medier til fotografier, live-transmissioner, udsendelser og/eller billed- og/eller lydoptagelser, som fremstilles af Foreningen eller dennes befuldmægtigede i forbindelse med arrangementet.
9. Stadionreglement
Uafhængigt af alder er adgang til stadion er kun mulig med en gyldig billet. Indehavere af nedsatte billetter er forpligtet til på forlangende at forevise legitimation eller andet bevis for ret til nedsat billetpris. Foreningen er til enhver tid berettiget til at håndhæve adgangsforbud. Billetten mister sin gyldighed, når arrangementet forlades.

Kunden forpligter sig til under sin tilstedeværelse ved arrangementet at overholde stadionreglementet, som bl.a. kan ses på Internettet. I sikkerhedens interesse og for at sikre en ordnet og gnidningsløs afvikling af arrangementet er billetindehaveren forpligtet til at rette sig efter politiets, Foreningens, sikkerhedspersonalets og stadionledelsens anvisninger. Alle billetindehavere er forpligtede til at samarbejde med politiet, Foreningen, sikkerhedspersonalet og stadionledelsen ved kontrol af sin identitet og at finde sig i beslaglæggelse af forbudte genstande, som er i deres besiddelse.

Pyrotekniske genstande, i særdeleshed fyrværkeri, røgbomber, våben af enhver art og lignende farlige genstande, glasbeholdere, dåser, spirituosa og alkoholholdige drikke, illegale stoffer eller andet, som kan ødelægge fornøjelsen ved spillet eller komfort eller sikkerhed for andre tilstedeværende, spillere eller officials, er forbudt. Tilsvarende gælder for reklame-, kommercielle, politiske eller religiøse genstande af enhver art, herunder bannere, skilte, symboler eller flyveblade. Ovennævnte genstande må ikke medbringes til stadion, og arrangøren er berettiget til midlertidigt at tage dem i forvaring. Ytrelse eller udbredelse af racistiske, fremmedfjendtlige eller højreradikale paroler er forbudt.

Det er forbudt at betræde banen og at klatre i afspærringsgitrene. Personer, som er påvirket af alkohol eller stoffer, eller som udviser en adfærd, som er voldelig eller strider imod den offentlige orden eller som vækker frygt for en sådan adfærd, kan bortvises fra stadion.

Billetindehavere må ikke uden Foreningens forudgående tilladelse optage lyd, billeder, beskrivelser eller resultater fra arrangementet (bortset fra til private formål) eller overføre eller udsprede disse delvis eller fuldstændigt via Internet eller andre medier (herunder mobiltelefon) eller støtte andre personer i aktiviteter af den art. Apparater eller anlæg, som kan benyttes til sådanne aktiviteter, må ikke medbringes på stadion uden Foreningens forudgående tilladelse. Fotos og billeder, som optages af billetindehavere under en kamp, må udelukkende anvendes til private formål. Enhver kommerciel udnyttelse, uanset på hvilken måde og af hvem, kræver Foreningens skriftlige forhåndstilladelse.

Salg af drikkevarer, fødevarer, souvenirs, beklædning, reklameartikler, fan-artikler og/eller andre kommercielle artikler uden bevilling er forbudt.

For enhver overtrædelse af ovennævnte forbud kan Foreningen forlange, at der betales en konventionalbod på op til 2.500 euro. Yderligere skadeserstatningskrav berøres ikke heraf. Endvidere forbeholder Foreningen sig ret til at udelukke personer, som overtræder disse forbud, fra for fremtiden at købe billetter, til at udstede stadionforbud mod dem og/eller foretage yderligere civil- og/eller strafferetlige skridt imod dem.

10. Kontakt
For billetbestillinger eller spørgsmål vedrørende billetsalg findes følgende kontaktmuligheder:

SG Flensburg-Handewitt Bundesliga GmbH & Co. KG
Schiffbrücke 66
D-24939 Flensburg
Tlf. :+49 (0) 461 160 96 0
Fax: +49 (0) 461 160 96 22
E-mail: info@sg-flensburg-handewitt.de
Internet: www.sg-flensburg-handewitt.de

11. Ansvarsfraskrivelse
Ophold ved og på stadion sker på eget ansvar. Foreningen hæfter uanset retsgrund kun for skader, som forårsages af Foreningen, dens lovlige repræsentanter eller medhjælpere med forsæt eller ved grov uagtsomhed, medmindre det drejer sig om væsentlige aftalemæssige forpligtelser. Bortset fra forsætlig adfærd er Foreningens ansvar begrænset til erstatning af forudsebare, aftaletypiske skader, medmindre de skyldes groft uagtsom forsømmelse af væsentlige aftaleforpligtelser.
12. Databearbejdning/databeskyttelse
Samtlige af kunden afgivne personrelaterede data be- og forarbejdes af Foreningen i overensstemmelse med de databeskyttelsesbestemmelser, der er relevante for aftalen. Dataene, i særdeleshed navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, bankdata osv., indsamles, bearbejdes og benyttes automatisk i nødvendigt omfang af Foreningen til oprettelse, udformning og ændring af aftaleforholdet. Foreningen er berettiget til at overdrage dataene til tredjeparter, som er bemyndiget til gennemføre købsaftalen, i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af den indgåede aftale.
13. Opfyldelsessted/værneting
Foreningens forretningssted er eneste opfyldelsessted for levering, ydelse og betaling. Hvis aftalepartneren er erhvervsdrivende i HGB's forstand, en juridisk person i offentligretlig forstand eller en offentligretlig særformue, har aftalepartneren intet generelt indenlandsk værneting, eller er hans bopæl eller sædvanlige opholdssted på tidspunktet for sagsanlægget ikke kendt, er eneste værneting for alle tvister på grundlag af og i forbindelse med aftaleforholdet på Foreningens forretningssted. Ved grænseoverskridende aftaler aftales, at eneste værneting for alle tvister på grundlag af aftaleforholdet ligeledes er Foreningens forretningssted.
14. Afsluttende bestemmelser
Skulle enkelte punkter i disse GFBB være eller blive helt eller delvis ugyldige eller uigennemførlige, berøres aftalens og de øvrige betingelsers gyldighed ikke deraf.

Tysk ret er eneste gældende ret. Anvendelse af De Forenede Nationers konvention om internationale løsørekøb (CISG) er udelukket.

Sidst revideret: 2012

til toppen